Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

Odwiedziny chorych

 


 

 1. Odwiedziny pacjentów, którzy przebywają w szpitalnych oddziałach odbywają się codziennie w godzinach 9.00 -20.00 za wyjątkiem:

-      Na Oddziale Chorób Płuc – odcinek gruźlicy obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin. Pacjenci mogą kontaktować się z najbliższymi poprzez telefon w rozmównicy oddziału lub u pielęgniarki oddziału.

-      W przypadku odwiedzin na Sali Wzmożonego Nadzoru na Oddziale Chorób Wewnętrznych personel medyczny ma prawo ograniczyć liczbę osób odwiedzających oraz żądać od odwiedzających podporządkowania się poleceniom personelu medycznego.

 

 1. Odwiedziny pacjentów powinny odbywać się w sposób niezakłócający normalnej pracy oddziału oraz nie mogą naruszać praw innych pacjentów.

 

 1. W przypadku uzasadnionych względami sanitarno–epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających na tej samej sali chorych odwiedziny mogą być w różnym  zakresie ograniczone przez Kierownika Oddziału.

 

 1. W przypadku wystąpienia zagrożeń epidemiologicznych Kierownik Oddziału w porozumieniu z Dyrektorem ds. Lecznictwa ma prawo wstrzymać czasowo odwiedziny na oddziale. Dyrektor ds. Lecznictwa ma prawo wstrzymać odwiedziny w całym szpitalu. Informacja o takiej decyzji jest wywieszona
  w ogólnie dostępnym i widocznym miejscu.

 

 1. Jednego pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie dwie osoby.

 

 1. Dopuszcza się odwiedziny indywidualne poza wyznaczonymi godzinami za zgodą Kierownika Oddziału lub w razie jego nieobecności lekarza dyżurnego.

 

 1. Odwiedzający ma obowiązek zachować ciszę i spokój.

 

 1. Odwiedzający mają zakaz:

-      manipulowania medyczną aparaturą, urządzeniami, instalacjami elektrycznymi,

-      wnoszenie na teren szpitala i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających,

-      odwiedzin w stanie nietrzeźwym,

-      wprowadzenia i przynoszenia zwierząt,

-      palenia tytoniu na terenie szpitala,

-      oddalania się z pacjentem poza teren szpitala bez wiedzy lekarza lub pielęgniarki,

-      siadania na łóżkach szpitalnych.

 

 1. Nie wolno wychodzić poza oddział z pacjentem małoletnim bez wiedzy personelu  oddziału.

 

 1. Osoba odwiedzająca ma obowiązek podporządkować się poleceniom personelu szpitalnego.